Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010 z późniejszymi zmianami)

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W TERMINIE: 01 września 2016 – 15 września 2016

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Gminy Cewice!!!

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,

 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Cewice

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).

 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

1. rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (dyrektora szkoły)

2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

  Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.


 

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie faktur i dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,

 2. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,

 3. w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kserokopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,

 4. aktualne zaświadczenie ze szkoły,

 5. dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: - z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie, - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie, - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,

 6. złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące zarejestrowania w PUP Lębork – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zaświadczeniu / raporcie pozyskanym z PUP Lębork,

 7. złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku,

 8. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

 9. dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

- działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była

prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za poprzedni

rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,

 

- działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok

podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,

 

- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie US

o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym

dochodzie,

 

 

- działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty

podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

 1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,

 2. w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,

 3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 4. stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

 5. w przypadku korzystania z pomocy OPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

 6. dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,

 7. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.


 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2015 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wierzbowska 13-08-2012 15:02:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Maszota 25-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Ewa Maszota 25-08-2016 08:59:42