Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kiedy i jakie warunki musimy spełniać

Do pracowników socjalnych można się zwracać, aby :

·uzyskać pomoc materialną dla osób i rodzin zgodnie z obowiązującymi
  kryteriami określonymi w ustawą o pomocy społecznej,
·uzyskać pomoc materialną dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski
  żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego,
·zgłosić konieczność sprawowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
  opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
  wymagają pomocy innych osób,
·uzyskać skierowanie na gorący posiłek dla osób, które nie są w stanie załatwić
  tego sobie własnym staraniem,
·wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
·uzyskać miejsce w domu dla osób bezdomnych,
·wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu dla samotnych
  matek,
·uzyskać skierowanie do środowiskowego domu samopomocy dla chorych
  psychicznie,
·uzyskać pomoc w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez : udzielanie
  różnego rodzaju wsparcia, informacji prawnych, pomocy w kontaktach  
  z prawnikiem i terapeutą, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą
  psychologiczną osobom z problemami alkoholowymi,
·uzyskać pomoc w sytuacji, gdy konieczne jest zorganizowanie opieki
  zastępczej i uzyskanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
  utrzymania dzieci.
 

Dokumenty potrzebne do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej.

zasiłek stały:


1. dowód osobisty,
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez zespół do spraw
    orzekania o stopniu niepełnosprawności,
3. podanie o przyznanie zasiłku stałego,
4. zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc członków rodziny
    pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

zasiłek celowy i okresowy:
 

1. dowód osobisty,
2. podanie o przyznanie zasiłku,
3. zaświadczenie o dochodach netto rodziny za poprzedni miesiąc,

Kto może korzystać z pomocy?
 

Według ustawy pomoc społeczna adresowana jest do osób lub rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych. Aby nabyć prawo do świadczeń muszą one spełniać co najmniej dwa warunki.

Pierwszy warunek:
 

     Wymagane jest stwierdzenie, że osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc jest w trudnej sytuacji z powodu:
 1. ubóstwa, czyli bardzo niskich dochodów lub zupełnego ich braku,
 2. sieroctwa, co należy rozumieć jako sieroctwo biologiczne lub społeczne,
 3. bezdomności – całkowity brak miejsca do zamieszkania,
 4. bezrobocia, z wyłączeniem odmawiających zatrudnienia,                              

 5.  niepełnosprawności, co oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy
      powodujący trwałe lub okresowe ograniczenie bądź uniemożliwienie
      samodzielnej egzystencji, w tym zarobkowania,
  6. długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,
  7. przemocy w rodzinie,                                                                                

  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi.
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia
       gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
       wielodzietnych,                                                                                 

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
       placówki opiekuńczo – wychowawcze,                                                  

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźców,                   

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,           

 13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 

Drugi warunek:


W przypadku uprawnień do świadczeń pieniężnych (obok powodów wymienionych wyżej w punktach 1-15) następnym warunkiem jest kryterium dochodowe, którego nie można przekroczyć. Począwszy od 1 października 2018 r.
wynosi ono miesięcznie:
- na osobę samotnie gospodarującą - 701,00 zł.
- na każdą osobę w rodzinie 528,00 zł.
Kwoty te podlegają waloryzacji, a informacje w tej sprawie zamieszczane
są w Monitorze Polskim. Kryterium dochodowe rodziny (w tym również osób pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) oblicza się mnożąc kwotę 351zł. przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Zaś dochód faktyczny rodziny stanowi sumę przychodów netto za poprzedni miesiąc.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
    o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przypisach,
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  4. Do dochodu nie wlicza się:                                                                                       

  - jednorazowego świadczenia socjalnego,                                            

  - wartości świadczeń w naturze,                                                          

  - zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób                                     

  - pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

Na potrzeby pomocy społecznej dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej oblicza się w następujący sposób:

  I. 1,00 ha przeliczeniowy gospodarstwa rolnego równoznaczny jest kwocie
     207,00 zł. (również waloryzowanej).
 II. W rodzinach rolniczych osiągających także przychody z pracy pozarolniczej
     lub renty, emerytury, itp. – dochody netto sumuje się.

III. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną:

     1. podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
         w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za których  
         dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty
         uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami
         na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym
         ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem 
         tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie
         społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów.

     2. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
         dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
         za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek
         na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności nie
         istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę
         najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Dodatkowe warunki dla korzystających z pomocy:
 

1. Osoby lub rodziny uprawnione do świadczeń obowiązane są do współudziału
    w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, między innymi poprzez
    ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym.
2. Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązane są udzielić
    wyjaśnień i udostępnić wymagane dokumenty pracownikowi socjalnemu 
    przeprowadzającemu wywiad środowiskowy oraz informować właściwy organ   
    o zmianie (zwłaszcza na korzyść) ich warunków materialnych.  

Przyczyny odmowy lub wstrzymania pomocy:

1. Stwierdzenie przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych
    świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny 
    z przeznaczeniem (zakup alkoholu lub artykułów luksusowych) bądź
    marnotrawienia własnych zasobów finansowych.

2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym
    w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu
    socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa
    podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
    leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę
    uzależnioną.

3. Stwierdzenia przez pracownika socjalnego dysproporcji między
    udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby
    lub rodziny, wskazującą , że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć
    trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe,
    w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych,
    wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości.

4. Pobyt w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 pomoc społeczna.doc (DOC, 48.00Kb) 2012-04-06 09:59:55 1208 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wierzbowska 06-04-2012 09:59:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wierzbowska 06-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Wierzbowska 22-02-2019 13:42:04