Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

Rodzaj zatrudnienia:  Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

                         na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

       Przewidywany termin zawarcia umowy: wrzesień 2021r.

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018r. poz. 998).

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2018r. poz. 998) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 • odporność na stres;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • rzetelność, systematyczność;
 • komunikatywność i otwartość;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy;
 • oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona;
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • podpisana klauzula o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”;
 • wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty należy własnoręcznie podpisać, natomiast kserokopie oryginałów dokumentów, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem;
 • aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach osobiście bądź pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, Osiedle Na Wzgórzu 35, 84-311 Cewice  w terminie do dnia 6 lipca 2021r. do godz. 13:00,  z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej;
 • kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru;
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach; ops.cewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach.

Dodatkowe informacje:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godzin tygodniowo);
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
 • asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy;
 • asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert;
 • oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (59) 861 14 67.

Kierownik OPS Cewice 

Ewa Maszota

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA_O_WYNIKACH_NABORU.pdf (PDF, 380.31Kb) 2021-07-13 09:27:54 228 razy
2 KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (DOCX, 15.78Kb) 2021-06-15 08:49:10 222 razy
3 Kwestionariusz dla osób ubiegających się o pracę.docx (DOCX, 14.40Kb) 2021-06-15 08:49:10 224 razy
4 oswiadczenie_-_Asystent_Rodziny.docx (DOCX, 15.78Kb) 2021-06-15 08:49:10 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Maszota 15-06-2021 08:49:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Maszota 15-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Ewa Maszota 13-07-2021 09:27:54